• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

 

1. นายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวติดต่อขอรับบัตรคิวนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

2. แรงงานต่างด้าว เข้ารับการเก็บอัตลักษณ์บุคคล ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในบัตรคิว โดยให้จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนออนไลน์จากแรงงานจังหวัดระนองมาในวันนัดหมายด้วย

 

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน 1178

โทร. 077826938

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ