• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 7) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ