• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 13)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ