• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติ
ปี พ.ศ.2495 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ ปรับโครงสร้างครั้งที่ 7 ตาม พ.ร.ฏ.จัดวางระเบียบกรมในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2495 (ประกาศ รจ.เล่ม 67 หน้า 558–559 และ 565 วันที่ 6 มิถุนายน 2493) โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ

ปี พ.ศ.2497 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ได้รับการก่อตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นครั้งแรก โดยมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497ปี พ.ศ.2495 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ ปรับโครงสร้างครั้งที่ 7 ตาม พ.ร.ฏ.จัดวางระเบียบกรมในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2495 (ประกาศ รจ.เล่ม 67 หน้า 558–559 และ 565 วันที่ 6 มิถุนายน 2493) โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ

ปี พ.ศ.2508 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างครั้งที่ 8 ตาม พ.ร.ฏ.จัดวางระเบียบกรมในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กองกำกับการ 5 กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ

ปี พ.ศ. 2519 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ได้ย้ายที่ทำการจากบริเวณที่ตั้งเดิมมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่บนที่ราชพัสดุหมายเลข รน.46 เลขที่ 71/10 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสะพานปลา) ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื่องจากสถานที่ทำการเดิมคับแคบ และมีสภาพทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามเวลา ไม่เหมาะสมในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 37.9 ตารางวา เป็นอาคารที่ทำการเรื่อยมาปี พ.ศ.2537 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ ปรับโครงสร้างครั้งที่ 9 ตาม พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 เป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ อยู่ในราชการบริหารส่วนกลาง โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองเปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง เป็นด่านระดับ 3 ซึ่งมีสารวัตรเป็นหัวหน้า สังกัด กองตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ

ปี พ.ศ.2540 มติ อ.ก.ตร.ตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2540 เมื่อ 22 พ.ค.2540 อนุมัติให้ตัดโอนและปรับระดับตำแหน่งข้าราชการตำรวจใน กองตรวจคนเข้าเมือง 3 จำนวน 31 ตำแหน่ง แบ่งเป็นปรับด่านระดับ สว. เป็น ด่านระดับ รอง ผกก. จำนวน 6 ตำแหน่ง และปรับหัวหน้าด่านระดับ รอง สว. เป็น สว. จำนวน 25 ตำแหน่ง ซึ่ง ด่าน ตม.ระนอง ได้รับการปรับจาก ด่านระดับ สว.เป็นหัวหน้า(ระดับ 3) เป็น ด่านระดับ รอง ผกก. เป็นหัวหน้า (ระดับ2)ปี พ.ศ.2541 พ.ร.ฎ. โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2541 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2541 (ประกาศ รจ.ฉบับพิเศษ เล่ม 115 หน้า 15 วันที่ 16 ตุลาคม 2541) ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง เป็นหน่วยในสังกัด กองตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปี พ.ศ.2548 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปรับโครงสร้าง ครั้งที่ 10 ตาม พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 (ประกาศ รจ.เล่ม 122 หน้า 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2548) มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 แบ่งส่วนราชการในสังกัด กองตรวจคนเข้าเมือง 3 เดิม เป็นศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาค และ ด่าน ตม.ระนอง เป็นหน่วยในสังกัด ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ปี พ.ศ.2550 มติ ก.ตร. ครั้งที่ 14/2550 กำหนดให้ตำแหน่ง รอง ผกก. ที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านในสังกัด สตม. จำนวน 6 ด่าน เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น สารวัตรใหญ่ หัวน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง จึงเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งเป็น สารวัตรใหญ่ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง

ปี พ.ศ.2552 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปรับโครงสร้าง ครั้งที่ 11 ตาม พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประกาศ รจ. เล่ม 126 หน้า 2 ลงวันที่ 6 กันยายน 2552) มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองระนองถูกกำหนดให้มีฐานะเป็น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง และศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้เดิมถูกปรับเป็น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สถานที่ตั้งและการปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน
ตาม พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 126 ตอนที่ 65 ก เรื่อง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 กำหนดให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุหมายเลข รน.46 เลขที่ 71/10 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิม